Jaarcongres VTH: van regelgericht naar risicogericht

Op 23 november 2017 organiseerde geregeld BV en Briks Advies voor de tweede keer het Jaarcongres VTH. Tijdens het congres werd u bijgepraat over de stand van zaken op het gebied van toezicht en handhaving met in 2017 als speciale focus ‘van regel- naar risicogericht’. Welke opties biedt de Omgevingswet, het Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving u bij het organiseren van een veilige leefomgeving?

Voor een terugblik op het congres en voor informatie over 2018, ga naar jaarcongresVTH.nl.

Wat!? Gaat het Bouwbesluit verdwijnen?

Door: Hajé van Egmond, adviseur Omgevingsrecht en docent bouwregelgeving

Deze vraag kreeg ik deze week gemaild van een medewerker van een vastgoedbeheerder die ik vorig jaar op cursus had. De vraag werd gesteld naar aanleiding van een nieuwsbericht dat hij gelezen had over de Omgevingswet: na inwerkingtreding van die wet zouden veel vergunningen gaan verdwijnen en ook een groot deel van de huidige regels – waaronder het Bouwbesluit – zouden vervallen. Ik kon ‘m snel geruststellen: het is hoogstens de naam die verdwijnt, de regels blijven gewoon bestaan. Wel was de vraag voor mij reden om in deze blog een en ander kort uit te leggen.

Continue reading

Een update vergunningvrij bouwen…

IMG_0225-0Ruim een jaar na inwerkingtreding van de regels voor vergunningvrij bouwen ontstaat langzamerhand een beeld over hoe we de regels moeten uitleggen. Met name de grenzen van het begrip “erf” maar ook het bijbehorende bouwwerken krijgen steeds beter vorm. Vragen die nog openstaan zijn wat nu wel en niet mag bij de combinatie vergunningvrij en vergunningplichtig en en hoe de BAG en mantelzorg zich verhouden.

Wilt u meer inzicht in deze en andere vragen? Neem dan contact op voor een training Actualiteiten vergunningvrij bouwen. Op basis van uw eigen cases wordt de stand van zaken besproken en heeft u direct antwoord op zaken die spelen. Mail aan trainingen@geregeld.eu voor meer informatie.

Meer ruimte voor vergunningvrij bouwen bij monumenten

Oosterstraat te DelftMet ingang van 1 januari 2012 biedt het Besluit omgevingsrecht (Bor) eigenaren van monumenten en bewoners van beschermde stads- of dorpsgezichten meer ruimte voor vergunningvrij verbouwen. In het kort, zijn de belangrijkste wijzigingen:

  1. Voor gewoon onderhoud en inpandige wijzigingen van niet-monumentale delen van monumenten is geen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument meer nodig;
  2. Voor bouwen op, aan of in monumenten is geen vergunning voor het bouwen nodig zolang het om een verandering van niet-monumentale delen gaat;
  3. Het vergunningvrij bouwen van diverse bouwwerken bij monumenten wordt gelijk getrokken aan de mogelijkheden bij niet monumenten. Dit geldt NIET voor bijbehorende bouwwerken, zoals schuurtjes en aanbouwen / serres;
  4. In Rijks beschermde stads- of dorpgezichten mag recht achter de woning vergunningvrij gebouwd worden indien dat achtererf niet aan het openbaar gebied grenst.

De nieuwe regels zijn hier terug te lezen. Geregeld kan in u in een dag of een halve dag bijpraten over de regels voor vergunningvrij bouwen. Neem voor meer informatie contact op via bouwen@geregeld.eu. U kunt ook een training vergunningvrij bouwen volgen via de open inschrijvingen van Bouwforum.

Samen met Rick Bleeker heeft Hajé van Egmond het Handboek Vergunningvrij bouwen geschreven. Het handboek geeft een heldere toelichting op de regels voor vergunningvrij bouwen, inclusief een groot aantal voorbeelden. Het handboek wordt uitgegeven door de SDU en is onder meer te koop via de webshop van SDU of Bol.com. Het Handboek vergunningvrij bouwen zal op korte termijn van een aanvullingsblad worden voorzien met een toelichting op de belangrijkste wijzigingen.

Moet het anders in de bouw?

De adviezen van de commissie Dekker worden ten uitvoer gebracht door BZK. Op 15 december heeft minister Donner (BZK) een brief gezonden aan de Tweede Kamer over vernieuwing van de bouwregelgeving. Deze vernieuwing is gebaseerd op 3 pijlers:

  • vermindering en vereenvoudiging van bestaande regels;
  • het terugleggen van de verantwoordelijkheid voor de naleving van de bouwvoorschriften bij private partijen in het bouwproces;
  • verdere herijking van verantwoordelijkheden tussen overheid en private partijen.

Lees meer over de brief op de website van BZK. Onderdeel van de campagne is een promofilmpje dat hieronder te zien is.

Rookmelders redden levens

Het ministerie van VROM werkt met BZK, de brandwondenstichting en de NVBR aan ‘100% rookmelders’. Doel is om uiteindelijk in alle woningen in Nederland goede en werkende rookmelders te hebben. De komende periode, in aanloop op de Nationale rookmelderdag op 30 oktober, worden hiertoe verschillende acties gehouden. De doelgroep daarbij zijn studenten: net op kamers, check of je kamer wel brandveilig is!

Meer informatie:

Geregeld ondersteund het Ministerie van VROM bij de totstandkoming van dit project

Nationaal Brandveiligheidscongres

Op donderdag 22 april 2010 organiseerde SBR voor de 4e keer het Nationaal Brandveiligheidscongres, dit jaar met het thema “Bewust omgaan met risico’s”. Diverse sprekers gingen in op verschillende vragen die er leven over de risicobenadering, FSE, brandstatistieken, etc.

Het ochtendprogramma werd gevuld door spreker die ingingen op de volgende stellingen:

1. De wet en regelgeving biedt voldoende handvatten om een risicobenadering voor brandveiligheid in Nederland toe te passen (prof. dr. Ben Ale, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding TU Delft)

2. Er zijn voldoende cijfers over brandveiligheid beschikbaar om doelen te kwantificeren (dr. ir. Jos Post, manager onderzoek NIFV)

3. De Eurocodes voor constructies vormen een goed startpunt voor toepassing van een risicobenadering bij brandveiligheid (dr. ir. Ralph Hamerlinck, senior adviseur Bouwen met Staal en voorzitter van de NEN-Werkgroep Fire Safety Engineering)

4. De brandweer moet zich vooral richten op het redden van mensen (dr. ir. Ricardo Weewer, lid projectgroep strategievorming brandweer NVBR)

Het middagprogramma bestond uit een twee series van zes workshops over uiteenlopende onderwerpen. Geregeld zal namens het Ministerie van VROM als dagvoorzitter optreden voor één van de workshops, met als onderwerp Risicobenadering in het Bouwbesluit

Volgend jaar weer een nieuw Nationaal Congres Brandveiligheid?

Everything you allways wanted to know about brandveiligheid, but were afraid to ask….

Alle informatie over brandveiligheid nu verzameld op één plek op internet: www.allesoverbrandveiligheid.nl. Naast een aantal ‘mooie’ foto’s van branden is op de site alle informatie te vinden die het Rijk beschikbaar heeft over brandveiligheid in het ontwerpproces en het gebruik: de regelgeving, tips en trucs en de verantwoordelijkheden van ontwerpers, eigenaren en gebruikers.

Via deze site zal op termijn ook het Kenniscentrum Praktijktoepassing Brandveiligheid bereikbaar zijn. De Adviescommissie van het KPB doet uitspraken inzake brandveiligheid bij disputen tussen initiatiefnemers en bevoegd gezag bij onder meer vergunningverlening.