Bronnen en jurisprudentie Handboek Vergunningvrij Bouwen

Handboek Vergunningvrij bouwen

R. Bleeker / ir. H.C.M. van Egmond

ISBN: 9789492610423

Hieronder is een overzicht opgenomen van de in het Handboek Vergunningvrij bouwen opgenomen links naar externe bronnen en jurisprudentie. het Handboek – uitgegeven door Vakmedianet – is een volledig geactualiseerde versie van het in 2010 verschenen handboek.

Regelmatig zal de lijst hieronder worden aangevuld met nieuwe, interessante uitspraken. Heeft u een uitspraak die naar uw mening niet mag ontbreken? Mail ‘m dan aan vergunningvrij[at]geregeld.eu.

Geregeld BV geeft ook trainingen en workshops vergunningvrij bouwen. Voor meer informatie kunt u mailen naar het hiervoor genoemde mailadres of bellen met Hajé van Egmond (06-24230136)

Pagina Verwijzing Toelichting / link
Aanvullende jurisprudentie
ECLI:NL:RBAMS:2012:BY5165 Bij het vaststellen of een erf al dan niet naar een openbaar toegankelijk gebied is gekeerd in de zin van de definitie van “achtererfgebied”, omschreven in artikel 1, eerste lid, van Bijlage II bij het Bor, moet worden uitgegaan van het daaraan direct naastgelegen, en aldus aangrenzend, gebied waarnaar het erf gekeerd is.
Verwijzing in het handboek
V Voetnoot 1 Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik
18 Voetnoot 4 Tekst Staatsblad 2014, 333. Zie pagina 19
19 www.cultureelerfgoed.nl Brochure Monumenten en beschermde gezichten: vergunningvrije werkzaamheden
www.cultureelerfgoed.nl Brochure Informatie voor professionals – vergunningvrij
23 ECLI:NL:RBGEL:2015:4103 Bij de vraag of het aantal woningen toeneemt moet niet gekeken worden naar de feitelijke toenamen maar naar wat het bestemmingsplan toestaat.
31 Voetnoot 9 en 10 Concept-invoeringswet Omgevingswet
35 ECLI:NL:RVS:2015:640 Indien onderdelen die vergunningvrij zijn in een aanvraag zijn opgenomen, dient uit een oogpunt van rechtszekerheid van derden en ter bepaling van wat het oorspronkelijk hoofdgebouw is, uit de aanvraag om omgevingsvergunning onmiskenbaar te blijken voor welke onderdelen van het bouwplan wel en waarvoor geen omgevingsvergunning wordt aangevraagd en wat de oppervlakte is van het bouwplan waarvoor vergunning wordt gevraagd. De enkele vermelding op de bouwtekening dat de met wolkjes omcirkelde onderdelen van het bouwplan omgevingsvergunningvrij zijn, is daarvoor niet afdoende.
39 Voetnoot 11 Meer informatie over de excessenregeling welstand
40 Voetnoot 12 De welstandsnota IJsselstein blijkt niet meer bereikbaar. Er zijn diverse andere voorbeelden, zoals Amsterdam en Epe
41 Monumenten Monumentenregister Rijksmonumenten
48 ECLI:NL:RVS:2015:1897 Een uitbreiding van een hoofdgebouw wordt weliswaar deel van het hoofdgebouw maar kan nooit onderdeel worden van het oorspronkelijke hoofdgebouw. Dat verandert dus niet meer na de oorspronkelijke bouw
49 ECLI:NL:RVS:2013:1533 Uitbouw vormt een geheel met de oorspronkelijke woonkamer en is daarom daarvan onderdeel geworden. De woning, met inbegrip van de zij-uitbouw, moet dan ook als het hoofdgebouw worden aangemerkt
50 ECLI:NL:RVS:2016:677 Een ‘erf’ kan bestaan uit meerdere kadastrale percelen: “…of sprake is van ‘hetzelfde perceel’ […] is de feitelijke actuele situatie van belang. Daarvoor moet worden gekeken naar de inrichting en wijze van gebruik van de gronden. Dat percelen verschillende bestemmingen hebben of dat het gaat om verschillende kadastrale percelen speelt daarbij geen rol.”
51 ECLI:NL:RVS:2015:283 Als bouwen ten dienste van het hoofdgebouw niet is toegestaan kan er geen sprake zijn ‘erf’: “…de bouwwerken zijn gesitueerd op een stuk grond met de bestemming “bollengebied”, zodat slechts bebouwing ten dienste van die bestemming is toegestaan. Dit maakt dat het bestemmingsplan de inrichting van het gebied als erf verbiedt…”
ECLI:NL:RVS:2016:990 Een verbod volgend uit een dubbelbestemming kan toe gevolg hebben dat er geen sprake is van erf: “Het perceelgedeelte waarop de overkapping […] zijn gebouwd, kan daarom in dit geval niet worden aangemerkt als “erf” als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van bijlage II bij het Bor, vanwege de landschappelijke, natuurlijke en archeologische waarden die daaraan zijn toegekend.”
ECLI:NL:RVS:1997:AA3601 Uitgangspunt is dat het gehele perceel bij een hoofdgebouw in beginsel als erf kan worden aangemerkt. Echter uit de systematiek van een bestemmingsplan of beheersverordening kan voortvloeien dat bepaalde verder van het hoofdgebouw af gelegen delen van een perceel niet als erf aangemerkt kunnen worden. Bij dergelijke omvangrijke percelen geven bestemmingsplannen of beheersverordeningen soms een regeling die het perceel onderverdeelt in een bouwblok of bestemming, waarbinnen het hoofdgebouw met bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen gebouwd kunnen worden en waar een verdere inrichting kan plaatsvinden als buitenruimte behorende bij het hoofdgebouw. In het overige verder afgelegen perceelgedeelte geldt in die systematiek een andere bestemming, ingevolge waarvan niet gebouwd mag worden en ook het aanbrengen van een normale bij een hoofdgebouw behorende buiteninrichting (bijvoorbeeld het aanleggen van terrasverhardingen, parkeerplaatsen, siertuin, vijverpartijen) is verboden of aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo (de voormalige aanlegvergunning) onderworpen.
52 ECLI:NL:RVS2013:1020 en ECLI:NL:RVS:2013:BZ0724 De feitelijke situatie is bepalend indien het bestemmingsplan geen duidelijkheid geeft over de plaats van de voorgevel: Waar bevindt de voordeur, het huisnummer zich en hoe is de ontsluiting?
58 ECLI:NL:RVS:2012:BV1172 Het plaatsen van een trap en een balkon moet gezien worden als een uitbreiding van een woning. Daarmee is sprake van een bijbehorend bouwwerk.
ECLI:NL:RVS:2013:2364 “… het college het balkon terecht heeft aangemerkt als bijbehorend bouwwerk”.
59 Voetnoot 13 Informatie Infomil hobbymatig houden van dieren
60 Voetnoot 14 Motie Pieper mantelzorg
Voetnoot 15 Motie Bisschop en Van Velthoven mantelzorg
62 Voetnoot 16 Advies KNMG inzake verklaringen eigen patiënten (mantelzorg)
66 ECLI:NL:RVS:2013:568 In principe mag een schuur of garage niet zodanig zijn toegerust dat wonen – in strijd met het bestemmingsplan – mogelijk is en moeten de voorzieningen dus inderdaad worden verwijderd: “bij toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan niet slechts te worden bezien of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming kan worden gebruikt, maar dient mede te worden beoordeeld of het bouwwerk ook met het oog op zodanig gebruik wordt opgericht. Dit houdt in dat een bouwwerk in strijd met de bestemming moet worden geoordeeld indien redelijkerwijs valt aan te nemen dat het bouwwerk uitsluitend of mede zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin de bestemming voorziet.”
74 ECLI:NL:RVS:2013:BZ4953 Onderhoud is gericht op instandhouden van de bestaande functie. “Daarvan is geen sprake, nu door de werkzaamheden kantoorruimten werden omgevormd tot woonruimten.”
75 ECLI:NL:RVS:2016:162 Bij het bepalen of wel of niet sprake is van ‘onderhoud’ als bedoeld in het Bor is de kleur niet relevant. Een verandering van kleur (hier van rode naar zwart geglazuurde dakpannen) maakt dus niet dat geen sprake is van onderhoud.
ECLI:RVS:2011:BR5760 Schilderen is geen bouwen: “ …kan het aanbrengen van een verflaag niet als bouwen in de zin van de Woningwet worden aangemerkt, nu schilderwerk naar zijn aard geen constructieve voorziening is.”
ECLI:NL:RVS:2006:AY0334 Vervangen van een volledig kapconstructie is geen onderhoud: “Gelet hierop en op de omvang van de werkzaamheden, is de rechtbank tot het juiste oordeel gekomen dat die werkzaamheden niet tot het gewone onderhoud behoren…”
78 Voetnoot 1 (deel II) De zaak “Jezus Redt”
79 ECLI:NL:RBLIM:2017:4124 Een bijbehorend bouwwerk kan ook groter zijn dan het hoofdgebouw waaraan het wordt gebouwd, zoals in deze casus het geval is.
89 ECLI:NL:RVS:2014:1229 Als het dakvlak doorloopt dan moet de afstand tot de dakrand worden bepaald vanuit de gemeenschappelijke bouwmuur
91 ECLI:NL:RVS:2013:2627 Het gehele dakvlak moet gezien worden als ‘naar openbaar gebied gekeerd’ indien dat voor een deel het geval is.
101 ECLI:NL:RVS:2013:CA1314 “De glazen achtergevel, die een groot deel van de gehele achtergevel beslaat, niet aangemerkt kan worden als gevelpaneel als bedoeld in art. 2, aanhef en onderdeel 7, van bijlage II bij het Bor.”
ECLI:NL:RVS:2008:BC2119 De wetgever heeft met begrip “gevelpaneel” niet bedoeld een gevelbekleding vergunningvrij mogelijk te maken indien deze (bijna) het gehele oppervlak van de gevel beslaat.
ECLI:NL:RVS:2016:162 Stuclaag is geen gevelpaneel
103 Infomil Asbestwegwijzer
109 ECLI:NL:RVS:2015:380 Een constructie die op een balkon geplaatst is kan geen tuinmeubilair zijn. Dat staat namelijk op de grond
110 ECLI:NL:RBOVE:2013:CA1138 Blijkens de Van Dale online is een pergola een begroeide boog in tuinen. Enige begroeiing van een (open) carpost maakt het nog geen pergola. Zeker niet als je je auto er onder plaatst.
113 Veiligheid NL Website Alles over spelen
114 ECLI:NL:RVS:2016:990 Een erf- of perceelafscheiding hoeft niet op de grens van een erf- of perceel te staan. Het kan ook een deel van een erf of perceel afscheiden van de rest.
116 ECLI:NL:RVS:2014:1586 Er moet een functionele relatie bestaat tussen de perceelafscheiding en een gebouw op het betreffende perceel. Voor de beoordeling hiervan is de voor het perceel geldende planologische regeling van doorslaggevende betekenis: staat de afscheiding niet op een erf bij het hoofdgebouw dan kan er ook geen functionele relatie bestaan.
136 ECLI:NL:RVS:2004:AO2023 Uitspraak voorlopige voorziening inzake vergunningplicht bovenleiding. Deze uitspraak was aanleiding om de regels rondom vergunningvrije voorzieningen voor infrastructurele bouwwerken te herzien zodat deze vergunningvrij zouden worden
140 ECLI:NL:RVS:2016:924 Lichtmasten die niet dienen ter verlichting van de openbare weg kunnen deze lichtmasten niet worden aangemerkt als straatmeubilair. Straatmeubilair is gekoppeld aan een openbare voorziening.
142 www.bmwt.nl Brancheorganisatie van importeurs en/of fabrikanten van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel.
www.inspectieszw.nl Inspectie sociale zaken werkgelegenheid (voor heen ‘arbeidsinspectie’)
144 ECLI:NL:RVS:2016:2116 Een bouwwerk ten dienste van een bouwactiviteit kan ook al voor de start van de werkzaamheden “functioneel zijn ten dienste van die bouwactiviteit” en dus vergunningvrij geplaatst worden.
ECLI:NL:RVS:2015:3642 Een bouwweg kan geen hulpconstructie zijn en is dus niet vergunningvrij
154 ECLI:NL:RVS:2004:AQ5771 Een zwembad met overkapping is geen tuinmeubilair want genoemd in artikel 3
ECLI:NL:RVS:2012:BX0290 Een zwembad mag zonde rvergunning voor bouwen geplaatst worden onder een bestaande overkapping.
158 ECLI:NL:RVS:2000:AA6746 Een “verandering” kan geen zelfstandig bouwwerk zijn. Het plaatsen van een zonnecollector op een berging geen verandering niet als een verandering van die berging gezien kan worden.
159 ECLI:NL:RVS:2014:2111 Maak je compartimenten die niet nodig zijn op grond van het Bouwbesluit dan wil dat niet zeggen dat daar geen vergunning voor nodig is. De compartimentering wijzigt immers dus wordt niet voldaan aan artikel 3, onderdeel 8.
ECLI:NL:RVS:2016:162 Een geringe toename van de oppervlakte door stuccen van een gevel wordt niet gezien als een uitbreiding van het bebouwde oppervlakte
160 Voetnoot 6 (deel II) Adviesrapport vervallen vergunning brandveilig gebruik
173 ECLI:NL:RVS:2012:BY7345 en ECLI:NL:RVS:2014:2215 Last onder dwangsom niet alleen tegen overtreder in te zetten, bestuursdwang wel. Ook na aanpassing Woningwet in 2007