Experiment Crisis- en herstelwet Delft / Zoetermeer

Op 1 juni 2012 is de vijfde tranche Crisis- en herstelwet vastgesteld. Op het gebied van de bouw bevat dit Besluit een interessant experiment: in de gemeenten Almere, Delft, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, Schijndel en Zoetermeer worden bouwplannen die om ruimtelijke redenen vergunningplichtig zijn niet langer getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Een dakkapel aan de voorkant moet daarmee natuurlijk nog wel aan het Bouwbesluit 2012 voldoen, maar de gemeente toetst alleen nog maar aan welstand en ruimtelijke ordening.

Naar verwachting per 1 oktober 2012 gaat de tekst van het nieuwe artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit Chw als volgt luiden:

Artikel 7

1. Dit artikel is voor een periode van vijf jaar van toepassing in de gemeenten Almere, Delft, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, Schijndel en Zoetermeer.

2. Artikel 2.10, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is niet van toepassing, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van die wet betrekking heeft op:

  1. 1. een op de grond staand bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, mits niet hoger dan 5 meter;
  2. 2. een dakkapel;
  3. 3. een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak;
  4. 4. een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking;
  5. 5. een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel;
  6. 6. een zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een gebouw;
  7. 7. tuinmeubilair;
  8. 8. een sport- of speeltoestel voor uitsluitend particulier gebruik, mits uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens;
  9. 9. een erf- of perceelafscheiding;
  10. 10. een vlaggenmast.

3. Op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid is artikel 2.2 van de Regeling omgevingsrecht niet van toepassing.

Wil je in één van de gemeenten dus een bouwwerk genoemd in bovenstaande lijst bouwen, en is dat bouwwerk op grond van het Besluit omgevingsrecht niet vergunningsvrij, dan moet nog wel een vergunning worden aangevraagd. De weigeringsgrond genoemd in artikel 2.10 is hierbij echter niet van toepassing: dus geen toets aan het Bouwbesluit en ook geen gegevens en bescheiden aanleveren behorend bij die toets. Voor de gemeenten minder werk en wellicht ook lagere kosten voor de aanvrager?

Met dit epxeriment herleeft als het ware de lichte bouwvergunning – die helaas met de invoering van de Wabo ter ziele is gegaan – opnieuw. Het ministerie van BZK heeft laten weten dat bij gebleken succes (en dat lijkt op voorhand wel duidelijk!) de regeling landelijk wordt ingevoerd.