Hoe ontstaat nu een ‘Bouwbesluit 2012’?

Onderstaande column door Geregeld is gepubliceerd op Bouwbesluit.net, een blog over het nieuwe Bouwbesluit.

—————–

Bouwbesluit 2012
Het heeft even geduurd, maar per 1 januari 2012 treedt het Bouwbesluit 2012 in werking. Voor veel lezers is het vaak niet te snappen waarom dit soort projecten nu zo lang duren. In een aantal korte verhaaltjes wil ik het hoe en waarom in het kort proberen toe te lichten. Als eerste een korte blik naar de historie van het Bouwbesluit 2012. Waar komen de oorspronkelijke ideeën vandaan en wat was het idee bij aanvang van het project. We gaan hiervoor terug naar het begin van deze eeuw……

De historie…
Op 9 april 2002 stuurde de toenmalige Staatsecretaris van VROM, Johan Remkes, een brief naar de Tweede Kamer waarin de Agenda voor de Bouwregelgeving 2002-2006 werd toegelicht. Wie met de kennis van nu deze brief (een epistel van 32 pagina’s) nog eens doorleest komt veel bekende onderwerpen tegen die inmiddels deels zijn geïmplementeerd in wet- en regelgeving. Andere onderwerpen hebben het ‘politiek’ niet gehaald of zijn op een andere wijze uitgevoerd. Zo werd in de brief bijvoorbeeld voor 1 januari 2006 de Bouwwet aangekondigd, een wet die moest zorgen voor “integratie, coördinatie en landelijke uniformering van bouwgerelateerde regelgeving en daarmee samenhangende procedures”. Een idee dat zo goed viel dat het enige tijd uitgroeide tot de projectvergunning, de VROM-vergunning en uiteindelijk de Omgevingsvergunning en de Wabo.
In dezelfde brief werden drie  wijzigingspakketten van het Bouwbesluit aangekondigd voor respectievelijk 1 juli 2002, 1 januari 2004 en 1 januari 2006:

  1. Pakket 1 is in werking getreden per 1 januari 2003 en bestond hoofdzakelijk uit de conversie van het Bouwbesluit en de inwerkingtreding van de prestatie-eisen bij U-bouw;
  2. Pakket  2 bestond uit een groot aantal wijzigingen die uiteindelijk niet als één pakket in werking zijn getreden. Tevens kende pakket 2 een aantal aspecten (Eurocodes, hoogbouw, brandklassen) die eerst op later datum in werking konden (zullen!) treden;
  3. Pakket 3 is het beste te omschrijven als de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012. Belangrijkste uitgangspunt was (en is) dat de technische voorschriften uit andere regelingen in één Bouwbesluit worden opgenomen.

Een zestal jaren later dan gepland krijgen we per 1 januari 2012 toch het Bouwbesluit dat bijna 10 jaar geleden is aangekondigd door Remkes. Op de redenen voor de vertraging wil ik nu niet ingaan (er zijn er voldoende, zoals de discussies rondom het Gebruiksbesluit en de Woningwet van 2007). Wel wil ik kort ingaan op de wijze waarop nu het idee tot stand komt voor een dergelijke wijziging van wet- en regelgeving.

Het Overlegplatform Bouwregelgeving
VROM, en nu ook Binnenlandse Zaken, legt iedere wijziging die het in de bouwregelgeving wil doorvoeren eerst voor aan het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) [1] en de Juridisch Technische Commissie (JTC) van het OPB. Het OPB bestaat uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers (Aedes, Neprom), bouwers en leveranciers (Bouwend Nederland, Uneto-VNI), adviseurs (BNA, NLIngenieurs) gebruikers (Woonbond, Vereniging Eigen Huis) en enkele andere partijen. De JTC kent eenzelfde samenstelling maar dan met mensen van de inhoud. De JTC bespreekt de stukken van het OPB voor en adviseert de eigen vertegenwoordiger in het OPB. Het OPB adviseert de Minister over de voorgestelde wijzigingen. Rondom het OPB vindt altijd veel informeel overleg plaats.

In 2001 heeft het OPB, op verzoek van Remkes en onder aanvoering van de toenmalige voorzitter Van Oorschot (destijds burgemeester van Delft) een eigen “Visie op de bouwregelgeving” uitgebracht. Die Visie omvatte onder meer de wens om te komen tot één document met alle technische eisen maar bijvoorbeeld ook de introductie van het Gebouwdossier. De visie van het OPB was de basis voor het werkpakket van VROM de afgelopen jaren. In combinatie met andere onderzoeken uit die tijd (de MDW-trajecten [2] ‘Bouwregelgeving’ en ‘Servicegericht werken’) is het pad uitgezet voor de ontwikkeling van de bouwregelgeving.

Hoe ging het verder?
Het uitgangspunt voor het Bouwbesluit 2012 was en is dus met name integratie van regelgeving uit andere wetten en regels. In de loop der tijd is dit opgetuigd met politieke eisen, gebruikerswensen, dingen die niet bleken te werken en dingen die gewoon eenvoudiger konden. Daarover een volgende keer meer.

Met het Bouwbesluit 2012 wordt feitelijk de Agenda Bouwregelgeving 2002-2006 afgerond voor wat betreft het Bouwbesluit. Dit sluit ook goed aan bij de visie die Minister Donner begin dit jaar in de Kamer neerzette: we hebben het groot onderhoud gehad, nu stoppen we met sleutelen en gaan we kijken of het anders moet en ook kan. Het antwoord op de laatste vraag zal nog een tijdje op zich laten wachten. Eerst maar eens (zo snel mogelijk!) het Bouwbesluit 2012 in werking laten treden…

Bouwbesluit.net is opgezet door Bouwforum en Sdu-uitgevers. De inhoudelijk informatie over het nieuwe Bouwbesluit wordt aangedragen door onder andere Geregeld, PRC-Arcadis, Adviesburo Nieman en Van Overveld Bouwbesluit Advies.

[1] Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0015262. Het OPB is formeel als adviesorgaan ingesteld per 1 juni 2003 maar was daarvoor al werkzaam.
[2] Onder de noemer “Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit” heeft een groot aantal werkgroepen eind vorige eeuw / begin deze eeuw onderzocht hoe de overheidstaken beter kunnen worden uitgevoerd. Zie o.a. http://www.europa-nu.nl/id/vi3agn5vzbzk/brief_staatssecretaris_met