Omgevingsdiensten: nuttig of noodzakelijk?

UPDATE: Op 4 november is de Wabo met bijna algemene stemmen aangenomen. De motie tegen het dwingend opleggen van Omgevingdiensten kreeg de steun van alle partijen in de Eerste Kamer….

————————–

De Commissie Mans heeft in haar advies voorgesteld om alle vergunningverlening en toezicht te concentreren in regionale diensten. Het kabinet lijkt wel wat te voelen voor een scenario waarin de taken van gemeenten en provincies worden overgenomen door 25 Omgevingsdiensten.

Inmiddels is ook de politiek het thema op het spoor: nadat tijdens het AO inzake de Commissie Dekker al negatieve geluiden uit de Tweede Kamer te horen waren heeft de Eerste kamer een motie ingediend tegen de vorming van Omgevingsdiensten. De motie wordt gedragen door een meerderheid in de Eerste Kamer. Klik hier om de motie te openen.

PHBO Bouwbesluittoetser weer van start

Eind oktober 2008 is de module ‘Brandveiligheid’ van de post HBO opleiding Bouwbesluittoetser. De opleiding wordt georganiseerd door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica. Hajé van Egmond verzorgt voor alle modules de eerste drie bijeenkomsten waarin de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de bouwregelgeving worden toegelicht.

De Post Hoger Beroepsopleiding BouwbesluitToetser is ontwikkeld voor degenen die bouwplannen toetsen in overeenstemming met de BRL 5019, ”Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit”. De opleiding is ingedeeld in verschillende vakgebieden, modules genaamd. De modules van de PHBO BouwbesluitToetser zijn:

A. Algemeen bouwkundig,coördinator en kleine bouwwerken
B. Constructieve veiligheid
C. Brandveiligheid
D. Bouwfysica
E. Installaties

Meer informatie en startdata van de overige modules is te vinden op de website www.phbobouwbesluittoetser.nl

Wat is Geregeld nu eigenlijk?

Geregeld adviseert overheden en vastgoedeigenaren op het gebied van de bouwregelgeving en de kwaliteit van de bestaande bouw in de volle breedte. Geregeld streeft er naar om samen met de opdrachtgever te komen tot goede en veilige gebouwen en de gebouwde omgeving. De werkzaamheden varieren van het opstellen van wet- en regelgeving tot het geven van trainingen over toepassing van regels tot het onderzoeken van gebouwen op veiligheid. Uitgangspunt bij al deze werkzaamheden is kwaliteit en samenwerking.

Geregeld is het adviesbureau van Hajé van Egmond. Na 14 werkzaam te zijn geweest bij Damen Consultants, KPMG en PRC Bouwcentrum heeft Hajé in 2007 besloten om te starten als zelfstandig ondernemer.

Doe ervaring op met Wabo

Ondanks dat de Wabo al twee keer is uitgesteld gaat de Omgevingsvergunning er komen!

Verschillende gemeente en bedrijven hebben de afgelopen tijd ervaring opgedaan met de integrale Omgevinsgvergunning in Ervaringsprojecten bedrijfsleven. Binnen deze projecten wordt de samenloop van verschillende projecten uitgeprobeerd. Doel is om na te gaan op welke wijze in de toekomst zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de Omgevinsgvergunning.

Geregeld ondersteund het Ministerie van VROM bij een drietal ervaringsprojecten.

De aanvraag Omgevingsvergunning geregeld

Het Ministerie van VROM werkt sinds 2007 aan de Landelijke voorziening Omgevingsloket (Olo). Geregeld levert input op het gebied van de voorschriften en pocessen rondom de bouwvergunning, gebruiksvergunning en de gebruiksmelding.

Vanaf 1 januari 2008 zal een eerste versie van het Olo beschikbaar zijn voor burgers en ondernemers. Aanvragen voor de Gebruiksvergunning en de ‘BRIKS’-vergunningen (bouw, reclame, inrit, kap en sloop) en meldingen in het kader van het Gebruiksbesluit en het Activiteitenbesluit kunnen vanaf dat moment via internet worden gedaan. De LVO zal stap voor stap over de Nederland worden uitgerold.

Brandveiligheid van woningen in het geding

Zijn uw woningen brandveilig?

De impact van brand....De brand in Hoofddorp heeft laten zien dat een groot aantal woningen mogelijk gevaar oplevert voor bewoners indien brand ontstaat. Doordat de brandwerendheid tussen de woningen onvoldoende was, kon de brand zeer snel overslaan naar de naastgelegen woningen. De brand in Zaanstad en het onderzoek in Heerlen in 2006 laten zien dat het hier niet om een lokaal probleem gaat. In Nederland zijn zeker 250.000 woningen die mogelijk eenzelfde probleem kennen als de woningen in Hoofddorp en Zaandam.

Geregeld heeft Ymere, de eigenaar van de woningen in Hoofddorp, ondersteund bij het onderzoek naar de oorzaak van de brandoverslag en bij het opstellen van een plan om op korte termijn de problematiek aan te pakken. De aanpak van Ymere kan als basis dienen bij de inventarisatie van de omvang en de aanpak van de problematiek.

Infosessies Gebruiksbesluit en Wro

De nieuwe Wet ruimtelijke ordeningen de introductie van het Gebruiksbesluit kunnen een forse impact hebben op de werkwijze van gebouweigenaren, ontwikkelaars en gemeenten. In een dagdeel leggen Hajé van Egmond en Johan Vreugdenhil uit wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat dat betekent in de praktijk.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Bouwforum en vinden plaats op 12 november in Baarn en 19 november in Hengelo. Er bestaat tevens de mogelijkheid om de bijeenkomst incompany te organiseren.

DBC-Risico; handhaving op basis van prioriteiten

Wat wel handhaven en wat niet handhaven?

Die keuze laat het rijk steeds meer over aan gemeenten, waarbij de eis gesteld wordt dat de uitvoering planmatig en transparant moet zijn. Hoe nu een goede afweging maken tussen de grote hoeveelheid taken en schaarse middelen? DBC-Risico biedt gebruikers de mogelijkheid om op basis van een risico-inschatting prioriteiten te stellen binnen die handhavingstaken.

DBC-Risico is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Moerdijke en het Ministerie van Justitie en wordt door een groot aantal gemeenten, provincies en milieudiensten toegepast. Het programma is vrij beschikbaar en kan door Geregeld worden aangepast aan de specifieke eisen en wensen van een organisatie. Daarnaast begeleidt Geregeldorganisaties die met het programma aan de slag te willen om te komen tot een goed handhavingsbeleidsplan.
Meer informatie over DBC-Risico is te lezen in Afwegingsmodel voor handhavingsbeleid of mail naar dbc@geregeld.eu