Meer ruimte voor vergunningvrij bouwen bij monumenten

Oosterstraat te DelftMet ingang van 1 januari 2012 biedt het Besluit omgevingsrecht (Bor) eigenaren van monumenten en bewoners van beschermde stads- of dorpsgezichten meer ruimte voor vergunningvrij verbouwen. In het kort, zijn de belangrijkste wijzigingen:

  1. Voor gewoon onderhoud en inpandige wijzigingen van niet-monumentale delen van monumenten is geen omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument meer nodig;
  2. Voor bouwen op, aan of in monumenten is geen vergunning voor het bouwen nodig zolang het om een verandering van niet-monumentale delen gaat;
  3. Het vergunningvrij bouwen van diverse bouwwerken bij monumenten wordt gelijk getrokken aan de mogelijkheden bij niet monumenten. Dit geldt NIET voor bijbehorende bouwwerken, zoals schuurtjes en aanbouwen / serres;
  4. In Rijks beschermde stads- of dorpgezichten mag recht achter de woning vergunningvrij gebouwd worden indien dat achtererf niet aan het openbaar gebied grenst.

De nieuwe regels zijn hier terug te lezen. Geregeld kan in u in een dag of een halve dag bijpraten over de regels voor vergunningvrij bouwen. Neem voor meer informatie contact op via bouwen@geregeld.eu. U kunt ook een training vergunningvrij bouwen volgen via de open inschrijvingen van Bouwforum.

Samen met Rick Bleeker heeft Hajé van Egmond het Handboek Vergunningvrij bouwen geschreven. Het handboek geeft een heldere toelichting op de regels voor vergunningvrij bouwen, inclusief een groot aantal voorbeelden. Het handboek wordt uitgegeven door de SDU en is onder meer te koop via de webshop van SDU of Bol.com. Het Handboek vergunningvrij bouwen zal op korte termijn van een aanvullingsblad worden voorzien met een toelichting op de belangrijkste wijzigingen.

Bouwbesluit 2012 treedt per 1 april 2012 in werking

Eindelijk is het zo ver: Het Bouwbesluit 2012 zal per 1 april 2012 in werking treden!

Dat schrijft minister Spies in haar eerste brief over de bouwregelgeving. Het veegbesluit en de ministeriele regeling Bouwbesluit 2012 zullen nog voor de jaarwisseling worden gepubliceerd. De Tweede Kamer spreek nog over de uitvoering van de moties op 18 januari 2012.

De brief is hier te lezen.

Geregeld kan u in een dag of halve dag bijpraten over de belangrijkste wijzigingen. Mail voor meer informatie naar bouwbesluit@geregeld.eu.

Moet het anders in de bouw?

De adviezen van de commissie Dekker worden ten uitvoer gebracht door BZK. Op 15 december heeft minister Donner (BZK) een brief gezonden aan de Tweede Kamer over vernieuwing van de bouwregelgeving. Deze vernieuwing is gebaseerd op 3 pijlers:

  • vermindering en vereenvoudiging van bestaande regels;
  • het terugleggen van de verantwoordelijkheid voor de naleving van de bouwvoorschriften bij private partijen in het bouwproces;
  • verdere herijking van verantwoordelijkheden tussen overheid en private partijen.

Lees meer over de brief op de website van BZK. Onderdeel van de campagne is een promofilmpje dat hieronder te zien is.

Trainingen Bouwbesluit 2012 in volle gang

In de afgelopen maanden heeft Geregeld meegewerkt aan de door Binnenlandse Zaken georganiseerde trainingen Bouwbesluit 2012. Onder leiding van Bouwforum zijn enkele honderden medewerkers van gemeenten bijgepraat over de wijzigingen per 1 april 2012.

De komende maanden gaat Geregeld door met trainingen voor gemeente, bedrijven en andere organisaties. In samenwerking met Bouwforum en Senze worden voorlichtingsmiddagen en trainingen van één of meer dagen georganiseerd. Geïnteresseerd? Mail naar bouwbesluit2012@geregeld.eu voor mee informatie.

Everything you allways wanted to know about brandveiligheid, but were afraid to ask….

Alle informatie over brandveiligheid nu verzameld op één plek op internet: www.allesoverbrandveiligheid.nl. Naast een aantal ‘mooie’ foto’s van branden is op de site alle informatie te vinden die het Rijk beschikbaar heeft over brandveiligheid in het ontwerpproces en het gebruik: de regelgeving, tips en trucs en de verantwoordelijkheden van ontwerpers, eigenaren en gebruikers.

Via deze site zal op termijn ook het Kenniscentrum Praktijktoepassing Brandveiligheid bereikbaar zijn. De Adviescommissie van het KPB doet uitspraken inzake brandveiligheid bij disputen tussen initiatiefnemers en bevoegd gezag bij onder meer vergunningverlening. 

Studentenhuisvesting is niet altijd kamergewijze verhuur!

Niet ieder studentenhuis is LET OP: dit artikel is niet meer actueel en beschrijft de situatie van voor 1 april 2012. Weten hoe het nu zit? Kijk hier: Kamergewijze verhuur opnieuw gedefinieerd in het Bouwbesluit 2012

Het Gebruiksbesluit geeft voorschriften voor de brandveiligheid van kamergewijze verhuur. Recent zijn er van diverse kanten vragen gesteld over de reikwijdte van de definitie van kamergewijze verhuur. Volgens het Gebruiksbesluit gaat het om:

woonfunctie voor kamergewijze verhuur: woonfunctie voor het bedrijfsmatig verschaffen van woonverblijf aan meer dan een huishouden en aan meer dan vier personen.

De toelichting geeft een nadere uitleg van het begrip en stelt daarbij dat kamers bij een hospita, woongroepen en studentenhuizen niet onder ‘kamergewijze verhuur’ vallen. Er is dus pas sprake van kamergewijze verhuur als er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. Studenten die met 8 man in een huis wonen en daar samen koken, eten, een huisrekening hebben, etc. moeten volgens het Gebruiksbesluit gezien worden als een normale woonfunctie! Het is dus niet zo dat, zoals recent in een artikel in Bouwregels in de Praktijk werd vermeld, dat het feit dat er 5 kamers in een woning worden verhuurd automatisch leidt tot de categorisering ‘kamergewijze verhuur’.

Het gaat natuurlijk om de veiligheid en niet om de definitie. Voor studentenhuisvesting is het echter verstandig om eerst te kijken of het wel of niet onder de voorschriften van het Gebruiksbesluit valt alvorens er klakkeloos een brandmeldinstallatie in te bouwen of anderszins aan te passen. Kijk in die gevallen wel wat noodzakelijk is om veilig te kunnen vluchten.

LET OP: per 1 april 2012 geldt het Bouwbesluit 2012. Mede op basis van bovenstaande problemen is de definitie van kamergewijze verhuur aangepast. Meer informatie is hier te vinden.

PHBO Bouwbesluittoetser (module A) voor de tweede keer van start

Begin 2009 wordt voor de tweede keer de algemene module (module A) van de training “Bouwbesluittoetser” gegeven. De eerste leergang Module A is gestart in oktober 2007 en wordt op dit moment door zo’n 20 cursisten afgerond.

Module A is gericht op het toetsen van kleine bouwwerken en de algemeen bouwkundige aspecten van een bouwplan. De training wordt georganiseerd door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica.

Geregeld verzorgt voor alle modulen de inleidende bijeenkomst waarin de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de bouwvergunning wordt toegelicht.

 

Doe ervaring op met Wabo

Ondanks dat de Wabo al twee keer is uitgesteld gaat de Omgevingsvergunning er komen!

Verschillende gemeente en bedrijven hebben de afgelopen tijd ervaring opgedaan met de integrale Omgevinsgvergunning in Ervaringsprojecten bedrijfsleven. Binnen deze projecten wordt de samenloop van verschillende projecten uitgeprobeerd. Doel is om na te gaan op welke wijze in de toekomst zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de Omgevinsgvergunning.

Geregeld ondersteund het Ministerie van VROM bij een drietal ervaringsprojecten.