Handhavingsbeleid Zuid-Holland: BRIKS-beleid

Met de komst van de Wabo krijgen provincies er taken bij op het gebied van Vergunningverlening & Handhaving. Geregeld heeft de Provincie Zuid Holland ondersteund bij het opstellen van het Uitvoeringsbeleid Wabo, of wel het BRIKS-beleid. Voor de onderdelen bouwen, slopen, brandveilig gebruik, inrit, kappen, slopen, monumenten, RO en aanleg is beschreven op welke wijze de handhaving en vergunningverlening binnen Zuid Holland wordt uitgevoerd.

Naast het Uitvoeringbeleid Wabo heeft Geregeld tevens ondersteund bij de totstandkoming van de Productencatalogus. Daarnaast is zowel voor vergunningverleners als toezichthouders een introductietraining ‘BRIKS’ ontwikkeld en gegeven.

Moerdijkse afwegingsmodel wederom in de prijzen…

Het Moerdijkse Afwegingsmodel (MAM), mede door Hajé van Egmond in opdracht van Moerdijke en Justitie ontwikkeld, is wederom in de prijzen gevallen. Dit keer bleek Moerdijk, mede dankzij het MAM, een bijna 100% score te halen in een onderzoek naar de professionaliteit van de handhaving door de provincie Noord-Brabant. Geregeld past DBC-Risico, zoals de doorontwikkelde versie van het MAM wordt genoemd, nog regelmatig toe bij gemeenten en andere organisaties. Meer informatie? Mail naar risico@geregeld.eu. Een beschrijving van het programma is te vinden in dit document.

Het volledige persbericht van de gemeente Moerdijk is hier na te lezen

DBC-Risico; handhaving op basis van prioriteiten

Wat wel handhaven en wat niet handhaven?

Die keuze laat het rijk steeds meer over aan gemeenten, waarbij de eis gesteld wordt dat de uitvoering planmatig en transparant moet zijn. Hoe nu een goede afweging maken tussen de grote hoeveelheid taken en schaarse middelen? DBC-Risico biedt gebruikers de mogelijkheid om op basis van een risico-inschatting prioriteiten te stellen binnen die handhavingstaken.

DBC-Risico is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Moerdijke en het Ministerie van Justitie en wordt door een groot aantal gemeenten, provincies en milieudiensten toegepast. Het programma is vrij beschikbaar en kan door Geregeld worden aangepast aan de specifieke eisen en wensen van een organisatie. Daarnaast begeleidt Geregeldorganisaties die met het programma aan de slag te willen om te komen tot een goed handhavingsbeleidsplan.
Meer informatie over DBC-Risico is te lezen in Afwegingsmodel voor handhavingsbeleid of mail naar dbc@geregeld.eu