Kamergewijze verhuur opnieuw gedefinieerd in het Bouwbesluit 2012

Zoals onder meer in een eerder artikel beschreven levert de definitie van “Kamergewijze verhuur” in het Gebruiksbesluit de nodige problemen op bij de toepassing. Het Bouwbesluit 2012 breekt om die reden resoluut met die definitie en kiest een nieuwe insteek: niet het aantal personen telt maar het aantal wooneenheden.

Ging het Gebruiksbesluit nog uit van het bedrijfsmatig verschaffen van verblijf aan meer dan 4 personen, niet zijnde één gezin, het nieuwe Bouwbesluit stelt dat voldaan moet worden aan de voorschriften voor kamergewijze verhuur indien sprake is van 5 of meer wooneenheden:

  • wooneenheid: gedeelte van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur dat bestemd is voor afzonderlijke bewoning;
  • woonfunctie voor kamergewijze verhuur: niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden;

Meer gevallen van kamergewijze verhuur

Een wooneenheid kan bestaan uit meer dan één kamer en per wooneenheid kunnen er meer mensen wonen. De grens voor het aantal personen wordt feitelijk bepaald door artikel 7.18 van het Bouwbesluit 2012: er moet 12 m2 gebruiksoppervlakte per persoon aanwezig zijn in een wooneenheid.

Termen als ‘bedrijfsmatig’ en ‘gezin’ zijn bewust geschrapt uit de definitie. Vanaf 1 april 2012 zijn alle woonvormen waarbij de woning verdeeld is in 5 of meer privédelen kamergewijze verhuur. In tegenstelling tot het Gebruiksbesluit zijn dus nu ook woongroepen kamergewijze verhuur en moet de ‘wooneenheid’ van de hospita ook worden meegerekend.

Zelfde beschermingsniveau, lagere kosten

Er zullen dus meer woningen onder kamergewijze verhuur komen te vallen met het Bouwbesluit 2012. De kosten die gemaakt worden om aan de voorschriften te voldoen zijn (gelukkig) wel lager. Uitgangspunt is tijdige alarmering van bewoners. In plaats van een (dure) brandmeldinstallatie is gekozen om rookmelders te verplichten. Zijn de wooneenheden 30 minuten brandwerend dan kan volstaan worden met een normale set aan woningrookmelders. Is er onvoldoende compartimentering dan moet er in iedere wooneenheid een rookmelder worden opgehangen. De rookmelders moeten voldoen aan NEN 2555: 2009.

Meer informatie? Mail naar Geregeld

Studentenhuisvesting is niet altijd kamergewijze verhuur!

Niet ieder studentenhuis is LET OP: dit artikel is niet meer actueel en beschrijft de situatie van voor 1 april 2012. Weten hoe het nu zit? Kijk hier: Kamergewijze verhuur opnieuw gedefinieerd in het Bouwbesluit 2012

Het Gebruiksbesluit geeft voorschriften voor de brandveiligheid van kamergewijze verhuur. Recent zijn er van diverse kanten vragen gesteld over de reikwijdte van de definitie van kamergewijze verhuur. Volgens het Gebruiksbesluit gaat het om:

woonfunctie voor kamergewijze verhuur: woonfunctie voor het bedrijfsmatig verschaffen van woonverblijf aan meer dan een huishouden en aan meer dan vier personen.

De toelichting geeft een nadere uitleg van het begrip en stelt daarbij dat kamers bij een hospita, woongroepen en studentenhuizen niet onder ‘kamergewijze verhuur’ vallen. Er is dus pas sprake van kamergewijze verhuur als er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. Studenten die met 8 man in een huis wonen en daar samen koken, eten, een huisrekening hebben, etc. moeten volgens het Gebruiksbesluit gezien worden als een normale woonfunctie! Het is dus niet zo dat, zoals recent in een artikel in Bouwregels in de Praktijk werd vermeld, dat het feit dat er 5 kamers in een woning worden verhuurd automatisch leidt tot de categorisering ‘kamergewijze verhuur’.

Het gaat natuurlijk om de veiligheid en niet om de definitie. Voor studentenhuisvesting is het echter verstandig om eerst te kijken of het wel of niet onder de voorschriften van het Gebruiksbesluit valt alvorens er klakkeloos een brandmeldinstallatie in te bouwen of anderszins aan te passen. Kijk in die gevallen wel wat noodzakelijk is om veilig te kunnen vluchten.

LET OP: per 1 april 2012 geldt het Bouwbesluit 2012. Mede op basis van bovenstaande problemen is de definitie van kamergewijze verhuur aangepast. Meer informatie is hier te vinden.