Van Bouwtoezicht naar Kwaliteitsborging

Op 3 april 2019 start de tweede editie van de opleiding Van Bouwtoezicht naar Kwaliteitsborging. Het doel van de opleiding is de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties –  te verdiepen en op te frissen.

De opleiding is bedoeld voor de medewerkers bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en adviseurs werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers. Dit kunnen ontwerpers, vergunningverleners, toetsers, toezichthouders, juristen en beleidsmedewerkers bouwen zijn. Ook zijn medewerkers met specifieke domeinkennis, bv. brandveiligheid, welkom op de opleiding. De focus van de opleiding ligt op het beoordelen van bouwplannen in het kader van de wettelijke taak van een kwaliteitsborger.

Leerdoelen van de 10-daagse training

  • kennis over bouwregelgeving
  • aanvullende technische kennis over het Bouwbesluit, alsmede kennis over de noodzakelijke technische indieningsvereisten (Mor)
  • kennis over bouwkwaliteit en kwaliteitsborging
  • kennis over de gehele keten van het bouwproces
  • het boordelen van bouwplannen
  • nieuwe vaardigheden die nodig zijn om kwaliteitsborging goed te kunnen invullen.

Opzet en studiebelasting

  • De opleiding vindt plaats in Utrecht
  • Studiedagen: 10 lesdagen van 9.30 tot 16.45 uur.
  • Blok 1 en 2 wordt aan het einde van de zesde studiedag afgesloten met een  kennistoets.
  • De praktijkopdracht (een toets en risicobeoordeling van een bouwplan) maakt u thuis of op kantoor.

Deze opleiding is ontwikkeld door Nieman Raadgevende Ingenieurs en Geregeld BV en wordt georganiseerd door Berghauserpont in samenwerking met Bouwforum. Alle informatie en meer over de inhoud van het programma vindt u hier.

Bouwprocesmanagement officieel erkend als Post-HBO opleiding

Een bouwprocesmanager moet een brede technische kennis hebben, verbanden zien in een planning die anderen niet zien, een vooruitziende blik hebben in de voortgang van de processen en de vaardigheden hebben om van een bouwteam “een echt team” te maken. De in 2011 door het bedrijfsleven opgerichte PHBO-opleiding Bouwprocesmanagement draait al 4 jaargangen en is nu ook officieel gecertificeerd door het CPION. Een mooie kroon op het werk en vooral erkenning voor de integraal bouwprocesmanager.

De studieleiding van de opleiding is in handen van Hajé van Egmond. De opleiding wordt verzorgd door docenten met veel praktijkervaring waarbij kennis en specialisme geïntegreerd worden. Met als doel een optimaal proces en een duurzaam eindresultaat. Lees ook het artikel in Vakblad De Aannemer over de opleiding.

Bent u / ben jij benieuwd wat deze opleiding met je doet en hoe deze opleiding jou verder brengt? Lees dan één van de interviews met de nieuwe bouwprocesmanagers op onze website. Voor meer informatie en aanmelden zie www.bouwprocesmanagement.org. De 5de leergang start in september 2018 met nog een paar plekken beschikbaar.

Opleiding “Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging” van start

Op 24 januari start de 10-daagse opleiding Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging. De opleiding is bedoeld voor plantoetsers en toezichthouders van gemeenten, adviesbureau’s, etc. die in een korte intensieve opleiding hun kennis willen bijspijkeren en verdiepen. Naast de technisch-inhoudelijke lesdagen besteedt de opleiding ook aandacht aan het bouwproces en het maken van een risicobeoordeling voor een bouwplan.

De opleiding wordt door BerghauserPont Academy en Bouwforum in de markt gezet. De studieleiding van de opleiding wordt verzorgd door Hajé van Egmond van Geregeld BV en Johan van der Graaf van Nieman Raadgevende ingenieurs. Meer informatie over de over opleiding is te vinden via de website van BerghauserPont.

De opleiding Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging is specifiek bedoeld voor de meer ervaren plantoetser. Zoekt u een opleiding bouwplantoetsing maar heeft u nog geen ervaring met de bouwregelgeving, dan is de opleiding Bouwbesluitdeskundige van SKB wellicht een goede start!

Workshop Private Kwaliteitsborging

Op 13 mei 2015 heeft de Ministerraad op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. Marktpartijen zijn in het nieuwe stelsel zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke eisen. Bij het afgeven van een vergunning voor het bouwen kijkt de gemeente niet meer naar bouwtechnische aspecten en voert geen controles meer uit tijdens de bouw. In plaats daarvan komt een nieuw systeem van kwaliteitsborging waarin marktpartijen zorgen dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Continue reading

Vergunningvrije mantelzorg: wat mag er wel en wat mag er niet?

Workshop Mantelzorg en vergunningvrij bouwen

Bron: De Meeuw

Per 1 november 2014 is het mogelijk om (nieuwe of bestaande) bijbehorende bouwwerken te gebruiken voor de huisvesting van mantelzorg. Er moet wel een noodzaak aanwezig zijn voor de zorg. Die kan met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur worden aangetoond. Dat zijn de regels. Maar hoe werkt dit uit in de praktijk?

Continue reading

Een update vergunningvrij bouwen…

IMG_0225-0Ruim een jaar na inwerkingtreding van de regels voor vergunningvrij bouwen ontstaat langzamerhand een beeld over hoe we de regels moeten uitleggen. Met name de grenzen van het begrip “erf” maar ook het bijbehorende bouwwerken krijgen steeds beter vorm. Vragen die nog openstaan zijn wat nu wel en niet mag bij de combinatie vergunningvrij en vergunningplichtig en en hoe de BAG en mantelzorg zich verhouden.

Wilt u meer inzicht in deze en andere vragen? Neem dan contact op voor een training Actualiteiten vergunningvrij bouwen. Op basis van uw eigen cases wordt de stand van zaken besproken en heeft u direct antwoord op zaken die spelen. Mail aan trainingen@geregeld.eu voor meer informatie.

Vergunningvrij bouwen: nieuwe regels per 1 november 2014

Het heeft even geduurd, maar – definitief! – per 1 november 2014 treden dan eindelijk de nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen in werking. Vanaf half augustus is de oefenomgeving van het Omgevingsloket live gezet en vanaf 24 september 2014 (stb-2014-333) kan de hele wereld de nieuwe regels zien. Een versie van de nieuwe integrale tekst van het Besluit omgevingsrecht per 1 november 2014 is hier te lezen. Geregeld BV verzorgt trainingen vergunningvrij bouwen voor gemeenten en bedrijfsleven. Klik hier een voorbeeld: de hand-outs van een informatiebijeenkomst voor het bedrijfsleven voor de gemeente Twenterand.

Puntdaken ook vergunningvrij mogelijk

Met de nieuwe regels worden een aantal politieke wensen ingevuld – zoals eenvoudiger herbestemmen door uitbreiden van de kruimellijst en vergunningvrije mantelzorgwoningen – en wordt het vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken verder verruimd. Zo mag je na inwerkingtreding van de nieuwe regels 4 meter uitbouwen – nu is dat nog 2,5 meter – en is ook een puntdak op een bijgebouw onder voorwaarden toegestaan. Is sprake van een groot perceel / erf? Dan mag straks meer vierkantemeters vergunningvrij bebouwd worden.

Het achtererf gebied 'volgt' het openbaar gebied

De nieuwe regels bieden burgers en bedrijfsleven meer ruimte om vergunningvrij te bouwen. Maar daar moeten ze wel moeite voor doen: de regels worden niet eenvoudiger! Met name de erfbepalingen en dat hellende dak vragen enig rekenwerk. Ook voor gemeenten zal het even puzzelen worden de komende tijd. We hebben het wel leuker gemaakt…

Wilt u meer weten over het nieuwe vergunningvrij bouwen neem dan vrijblijvend contact op voor een training of workshop via info@geregeld.eu

Hajé van Egmond is als sinds 2003 betrokken bij de regels voor het vergunningvrij bouwen en heeft al veel gemeenten getraind en ondersteund bij de toepassing ervan.

Vergunningvrij bouwen verandert

Dit najaar – waarschijnlijk per 1 oktober 2014 – veranderen de regels voor vergunningvrij bouwen. De belangrijkste aanpassingen zijn het mogelijke maken van vergunningvrij mantelzorgwoningen, de verruiming van de 2,5 meter-zone en het toestaan van een hellend dak op een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk. Tevens wordt begrip ‘achtererfgebied’ aangepast,wordt op de 50%-regel gewijzigd en worden er diverse andere wijzigingen doorgevoerd.

Eind 2013 is een voorstel voor wijziging aan de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit de Kamer zal de versie die dit najaar in werking treedt op diverse punten afwijken van dit voorstel. Het definitieve voorstel zal augustus / september worden gepubliceerd. De hoofdlijn van de wijzigingen – waaraan u geen rechten kunt ontlenen! – zijn te lezen in het document Vergunningvrij bouwen op hoofdlijnen. Het document is door I&M ter beschikking gesteld en bevat een deel van de voorgenomen wijzigingen.

Wilt u meer weten over de aankomende wijzigingen? Neem dan contact op voor een training vergunningvrij bouwen via h.vanegmond@geregeld.eu.