Handhavingsbeleid Zuid-Holland: BRIKS-beleid

Met de komst van de Wabo krijgen provincies er taken bij op het gebied van Vergunningverlening & Handhaving. Geregeld heeft de Provincie Zuid Holland ondersteund bij het opstellen van het Uitvoeringsbeleid Wabo, of wel het BRIKS-beleid. Voor de onderdelen bouwen, slopen, brandveilig gebruik, inrit, kappen, slopen, monumenten, RO en aanleg is beschreven op welke wijze de handhaving en vergunningverlening binnen Zuid Holland wordt uitgevoerd.

Naast het Uitvoeringbeleid Wabo heeft Geregeld tevens ondersteund bij de totstandkoming van de Productencatalogus. Daarnaast is zowel voor vergunningverleners als toezichthouders een introductietraining ‘BRIKS’ ontwikkeld en gegeven.