Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften bestaat 2 jaar

Op 1 mei 2009 werd de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften ingesteld door de toenmalige Minister voor WWI. Geregeld voert vanaf het begin het secretariaat van de Adviescommissie. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het voornemen uitgesproken om het werkveld van de Adviescommissie met de komt van het Bouwbesluit 2012 uit te breiden naar het gehele Bouwbesluit.

Twee jaar later en zo’n 30 adviezen verder blijkt de noodzaak van een dergelijke commissie groot. Er is nog veel discussie in brandveiligheidsland over de uitleg van de regels. Een kleine greep uit de adviezen van de commissie:

1. Met stip op nummer 1 de vragen over brandmeldinstallaties. In veel gevallen ging het om de vraag om een brandmeldinstallatie nu echt noodzakelijk is of met beperktere maatregelen kan worden volstaan. In de meeste gevallen oordeelde de commissie dat dat inderdaad het geval is

2. Vragen over de gebruiksfunctie. Het uitgangspunt ‘de aanvrager bepaald’ leidt tot veel discussie. Met name bij wonen en zorg en bij kamergewijze verhuur zijn bevoegd gezag en aanvrager het nogal eens niet met elkaar eens.

3. Gelijkwaardige oplossingen. Opvallend is dat veel aanvragers onvoldoende onderbouwen waarom een bepaalde oplossing gelijkwaardig is. Aan de andere kant is het bevoegde gezag soms huiverig om een gelijkwaardige oplossing te accepteren. In veel cases die aan de Adviescommissie worden voorgelegd blijkt sprake van ‘haken in het zand’ en ‘verstoppen achter de regels’

Meer adviezen zijn te lezen op de website ‘veelgestelde vragen‘ van de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik. Wilt u een adviesvraag aan de Adviescommissie voorleggen? Vul dan het aanvraagformulier in.

Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften

Stel uw vraag aan de Adviescommissie brandveiligheidDe Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften heeft als taak om overheden, bedrijven en burgers te ondersteunen in gevallen waarin onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de brandveiligheidsvoorschriften. In aanvulling op de Helpdesk bouwregelgeving, adviseert de Adviescommissie in gevallen waarbij partijen er samen niet uitkomen. De casus kan in dat geval worden voorgelegd aan de Adviescommissie die hierover een (niet bindend) advies geeft. De adviezen worden (geanonimiseerd) gepubliceerd via de FAQ-site van de Helpdesk bouwregelgeving en brandveilig gebruik (klik op de link in de navigatiebalk aan de linkerkant)).

De Adviescommissie is ingesteld door de minister voor WWI (VROM) en bestaat uit 5 onafhankelijke deskundigen. Geregeld verzorgt het secretariaat en de conceptadviezen.

Meer informatie via www.adviescommissiebrandveiligheid.nl