Visie op brandveiligheid

Op 24 april heeft de regering de eindrapportage van het Actieprogramma Brandveiligheid goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel van dat actieprogramma is de Visie op Brandveiligheid. In dit document wordt de richting geschetst waarin het Rijksbeleid en de regelgeving zich de komende jaren zullen ontwikkelen. Kernwoorden zijn eigen verantwoordelijkheid, zorg voor kwetsbare groepen, doekwantificering en een risicobenadering van ontwerp en beheer. Klik op de afbeelding voor het persbericht van het Ministerie van VROM.

Geregeld was de penvoerder bij de totstandkoming van de Visie. De komende tijd zal Hajé van Egmond zich bezig gaan houden met de verdere uitwerking van de risicobenadering voor de bouwregelgeving.

Studentenhuisvesting is niet altijd kamergewijze verhuur!

Niet ieder studentenhuis is LET OP: dit artikel is niet meer actueel en beschrijft de situatie van voor 1 april 2012. Weten hoe het nu zit? Kijk hier: Kamergewijze verhuur opnieuw gedefinieerd in het Bouwbesluit 2012

Het Gebruiksbesluit geeft voorschriften voor de brandveiligheid van kamergewijze verhuur. Recent zijn er van diverse kanten vragen gesteld over de reikwijdte van de definitie van kamergewijze verhuur. Volgens het Gebruiksbesluit gaat het om:

woonfunctie voor kamergewijze verhuur: woonfunctie voor het bedrijfsmatig verschaffen van woonverblijf aan meer dan een huishouden en aan meer dan vier personen.

De toelichting geeft een nadere uitleg van het begrip en stelt daarbij dat kamers bij een hospita, woongroepen en studentenhuizen niet onder ‘kamergewijze verhuur’ vallen. Er is dus pas sprake van kamergewijze verhuur als er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. Studenten die met 8 man in een huis wonen en daar samen koken, eten, een huisrekening hebben, etc. moeten volgens het Gebruiksbesluit gezien worden als een normale woonfunctie! Het is dus niet zo dat, zoals recent in een artikel in Bouwregels in de Praktijk werd vermeld, dat het feit dat er 5 kamers in een woning worden verhuurd automatisch leidt tot de categorisering ‘kamergewijze verhuur’.

Het gaat natuurlijk om de veiligheid en niet om de definitie. Voor studentenhuisvesting is het echter verstandig om eerst te kijken of het wel of niet onder de voorschriften van het Gebruiksbesluit valt alvorens er klakkeloos een brandmeldinstallatie in te bouwen of anderszins aan te passen. Kijk in die gevallen wel wat noodzakelijk is om veilig te kunnen vluchten.

LET OP: per 1 april 2012 geldt het Bouwbesluit 2012. Mede op basis van bovenstaande problemen is de definitie van kamergewijze verhuur aangepast. Meer informatie is hier te vinden.

PHBO Bouwbesluittoetser weer van start

Eind oktober 2008 is de module ‘Brandveiligheid’ van de post HBO opleiding Bouwbesluittoetser. De opleiding wordt georganiseerd door de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica. Hajé van Egmond verzorgt voor alle modules de eerste drie bijeenkomsten waarin de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de bouwregelgeving worden toegelicht.

De Post Hoger Beroepsopleiding BouwbesluitToetser is ontwikkeld voor degenen die bouwplannen toetsen in overeenstemming met de BRL 5019, ”Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit”. De opleiding is ingedeeld in verschillende vakgebieden, modules genaamd. De modules van de PHBO BouwbesluitToetser zijn:

A. Algemeen bouwkundig,coördinator en kleine bouwwerken
B. Constructieve veiligheid
C. Brandveiligheid
D. Bouwfysica
E. Installaties

Meer informatie en startdata van de overige modules is te vinden op de website www.phbobouwbesluittoetser.nl

Brandveiligheid van woningen in het geding

Zijn uw woningen brandveilig?

De impact van brand....De brand in Hoofddorp heeft laten zien dat een groot aantal woningen mogelijk gevaar oplevert voor bewoners indien brand ontstaat. Doordat de brandwerendheid tussen de woningen onvoldoende was, kon de brand zeer snel overslaan naar de naastgelegen woningen. De brand in Zaanstad en het onderzoek in Heerlen in 2006 laten zien dat het hier niet om een lokaal probleem gaat. In Nederland zijn zeker 250.000 woningen die mogelijk eenzelfde probleem kennen als de woningen in Hoofddorp en Zaandam.

Geregeld heeft Ymere, de eigenaar van de woningen in Hoofddorp, ondersteund bij het onderzoek naar de oorzaak van de brandoverslag en bij het opstellen van een plan om op korte termijn de problematiek aan te pakken. De aanpak van Ymere kan als basis dienen bij de inventarisatie van de omvang en de aanpak van de problematiek.

Helpdesk Bouwregelgeving breidt uit

Sinds 2002 wordt de Helpdesk Bouwregelgeving van het Ministerie van BZK uitgevoerd door Arcadis. Voor het onderdeel ‘Woningwet/Wabo, vergunningsvrij bouwen en indieningsvereisten’ wordt Geregeld ingeschakeld.

Vanaf 1 november 2008 zal de Helpdesk Bouwregelgeving wordt verbreed tot de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vanaf dat moment zullen ook vragen over het Gebruiksbesluit door de Helpdesk worden beantwoord. Vragen aan de Helpdesk kunnen gesteld worden via www.helpdeskbouwregels.nl

Een brandveilig voetbalstadion

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam heeft Geregeld een inventarisatie gemaakt van de brandveiligheid van het voetbalstadion van FC Volendam. Op basis van een quick-scan zijn vluchtwegen, brandveiligheidsvoorzieningen en de bouwkundige brandveiligheid in beeld gebracht. Tevens zijn de tribunes beoordeeld en is gekeken naar mogelijke constructieve gebreken.

Het onderzoek naar de brandveiligheid is uitgevoerd in samenwerking met PRC, divisie strategie en techniek

Visie op brandveiligheid

In het kader van het Actieprogramma brandveiligheid wordt op dit moment gewerkt aan de visie van de rijksoverheid op brandveiligheid. Belangrijke thema’s zijn eigen verantwoordelijkheid, speciale aandacht voor minder zelfredzamen en een ander kijk op gebouwontwerp en -gebruik. Geregeld treedt op als penvoerder voor de werkgroep van de Ministeries van VROM en BZK en diverse marktpartijen.