Nationaal Brandveiligheidscongres

Op donderdag 22 april 2010 organiseerde SBR voor de 4e keer het Nationaal Brandveiligheidscongres, dit jaar met het thema “Bewust omgaan met risico’s”. Diverse sprekers gingen in op verschillende vragen die er leven over de risicobenadering, FSE, brandstatistieken, etc.

Het ochtendprogramma werd gevuld door spreker die ingingen op de volgende stellingen:

1. De wet en regelgeving biedt voldoende handvatten om een risicobenadering voor brandveiligheid in Nederland toe te passen (prof. dr. Ben Ale, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding TU Delft)

2. Er zijn voldoende cijfers over brandveiligheid beschikbaar om doelen te kwantificeren (dr. ir. Jos Post, manager onderzoek NIFV)

3. De Eurocodes voor constructies vormen een goed startpunt voor toepassing van een risicobenadering bij brandveiligheid (dr. ir. Ralph Hamerlinck, senior adviseur Bouwen met Staal en voorzitter van de NEN-Werkgroep Fire Safety Engineering)

4. De brandweer moet zich vooral richten op het redden van mensen (dr. ir. Ricardo Weewer, lid projectgroep strategievorming brandweer NVBR)

Het middagprogramma bestond uit een twee series van zes workshops over uiteenlopende onderwerpen. Geregeld zal namens het Ministerie van VROM als dagvoorzitter optreden voor één van de workshops, met als onderwerp Risicobenadering in het Bouwbesluit

Volgend jaar weer een nieuw Nationaal Congres Brandveiligheid?

Risicobenadering als basis voor de bouwregelgeving?

In de Visie op brandveiligheid van de rijksoverheid wordt de risicobenadering genoemd als mogelijke basis voor nieuwe regelgeving. Een risicobenadering maakt het mogelijk om veiligheidsmaatregelen aan te sluiten bij het specifieke gebouw en het specifieke gebruik. Een dergelijke aanpak heeft voor en nadelen:
– Snappen we straks allemaal nog wel hoe een gebouw in elkaar zit? Kunnen we de veiligheid van een gebouw nog wel beoordelen?
– Wordt het duurder, goedkoper, veiliger of juist onveiliger?
– Een risicobenadering leidt tot maatregelen die op de echter risico’s gericht zijn. De risico’s op brand worden nu bijvoorbeeld nog niet meegenomen in de voorschriften

Van ‘rule based’ naar ‘risk based’ dus

De komende maanden moet uit onderzoek van VROM en van andere partijen blijken of een risicobenadering leidt tot duidelijke meerwaarde. Een paar uitgangspunten zijn al vastgelegd:

1. Er mag geen sprake zijn van een stapeling van regels. De risicobenadering is dus niet ‘extra’ maar ‘in plaats van’ de huidige regelgeving
2. De rol van gebruikers en bewoners is van groot belang: vluchtgedrag is een essentieel onderdeel
3. Het moet begrijpbaar blijven. Het moet niet zo zijn dat voor ieder gebouw een uitgebreide risicoberekening nodig is. Alleen voor complexe gebouwen (de top van de piramide, zie de afbeelding hieronder) is een risicobenadering ‘standaard’. Voor het gros van de gebouwen moet het zelfs eenvoudiger worden.

Meer over de Visie op brandveiligheid en de risicobenadering is na te lezen in deze presentatie, gegeven door Geregeld op 18 juni 2009 tijdens het seminar “Wegwijzer voor een brandveilig gebouw”.