Vergunningvrij bouwen verandert

Dit najaar – waarschijnlijk per 1 oktober 2014 – veranderen de regels voor vergunningvrij bouwen. De belangrijkste aanpassingen zijn het mogelijke maken van vergunningvrij mantelzorgwoningen, de verruiming van de 2,5 meter-zone en het toestaan van een hellend dak op een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk. Tevens wordt begrip ‘achtererfgebied’ aangepast,wordt op de 50%-regel gewijzigd en worden er diverse andere wijzigingen doorgevoerd.

Eind 2013 is een voorstel voor wijziging aan de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van vragen en opmerkingen uit de Kamer zal de versie die dit najaar in werking treedt op diverse punten afwijken van dit voorstel. Het definitieve voorstel zal augustus / september worden gepubliceerd. De hoofdlijn van de wijzigingen – waaraan u geen rechten kunt ontlenen! – zijn te lezen in het document Vergunningvrij bouwen op hoofdlijnen. Het document is door I&M ter beschikking gesteld en bevat een deel van de voorgenomen wijzigingen.

Wilt u meer weten over de aankomende wijzigingen? Neem dan contact op voor een training vergunningvrij bouwen via h.vanegmond@geregeld.eu.

Praktijkdag ‘Scheiden Wonen en Zorg’: de gevolgen van extramuralisering

De scheiding van wonen en zorg heeft invloed op het gebruik van zorgvastgoed. Dat heeft zowel technische als juridische gevolgen. De organisatie van de brandveiligheid blijkt een lastige opgave. Daarnaast verdienen de gevolgen voor wat betreft het huurrecht en het bestemmingsplan aandacht. Al deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod. Op deze praktijkdag krijgt u inzicht en ziet u (nieuwe) mogelijkheden.
Wilt u over de gevolgen van extramuralisering bijgepraat worden? Kom dan op donderdagmiddag 20 maart 2014 naar de Expo in Houten.

De praktijkmiddag wordt georganiseerd door Nieman Raadgevende Ingenieurs en VBTM Advocaten. Hajé van Egmond zal optreden als dagvoorzitter.

Aanmelden kan tot 14 maart 2014 via deze link

Een nieuwe uitdaging: Instituut voor Bouwkwaliteit

Begin november 2103 is het het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) opgericht door Harry Nieman, Gert-Jan van Leeuwen en Hajé van Egmond. iBK zal de komende maanden – op verzoek van het ministerie van BZK – een advies opstellen hoe de kwaliteitsverbetering in de bouw vorm te geven. Zoals in de brief van november 2013 van Minister Blok aangegeven zullen de drie Kwartiermakers zich met name richten op de Toelatingsorganisatie die de spil vormt voor het nieuwe stelsel.
Meer informatie over private kwaliteitsborging is te vinden via de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit

Brandveiligheid in de zorg

Seminar Inspecties Brandveilige Zorginstellingen op basis van het Bouwbesluit 2012 – 23 april 2012

De alarmbellen die melding maakten van brandgevaarlijke situaties in zorginstellingen hebben gewerkt. We weten nu dat zorginstellingen qua brandveiligheid een zorgenkind vormen. Maar de vraag is nog steeds welke risico’s de instellingen lopen en hoe we tot een alomvattend plan komen om de risico’s te elimineren.  Daarnaast is er ook nog het nieuwe Bouwbesluit. Zijn de eisen aan de brandscheidingen, aan het vluchten, en aan de brandveiligheid-installaties anders komen te liggen met het nieuwe Bouwbesluit?

Specifiek voor de technisch beheerders en gebouwmanagers van zorginstellingen organiseren Sdu-uitgevers en Bouwforum een seminar over het vaststellen van de technische brandveiligheidskwaliteit van zorginstellingen, de voorschriften van het Bouwbesluit en het ontwikkelen van een brandveiligheidsbeleid.

Wilt u meer weten? Kijk op de website van Bouwforum en kom naar het seminar op 23 april 2012 (13.30-16.15 Baarn)

Hoe werkt dat nu eigenlijk, rechtens verkregen niveau?

Hajé van Egmond (Geregeld BV) en Henry de Roo (Roobeek Advies) hebben op het jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland een druk bezochte workshop verzorgt over de verbouwvoorschriften in het Bouwbesluit 2012. Centrale vraag: hoe werkt dat nu dat rechtens verkregen niveau? De presentatie is te vinden op website van de Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland.

Samen met zo’n 90 deelnemers is onderzocht op welke wijze dat verbouwniveau nu het beste kan worden bezien. Uitgangspunt daarbij is dat bouwwerken na de bouw weliswaar in kwaliteit achteraan mogen gaan maar niet door een bouwactiviteit slechter mogen worden. Is er voor de verbouwing sprake van een bepaalde kwaliteit dan moet die kwaliteit na de verbouwing ook weer tenminste aanwezig zijn. De ondergrens wordt natuurlijk gevormd door het niveau bestaande bouw: hieraan moeten alle bouwwerken voldoen!

Heeft u een interessante casus, zoekt u een sparringpartner of wilt u een training organiseren mail dan naar Geregeld voor meer informatie.

Experiment Crisis- en herstelwet Delft / Zoetermeer

Op 1 juni 2012 is de vijfde tranche Crisis- en herstelwet vastgesteld. Op het gebied van de bouw bevat dit Besluit een interessant experiment: in de gemeenten Almere, Delft, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, Schijndel en Zoetermeer worden bouwplannen die om ruimtelijke redenen vergunningplichtig zijn niet langer getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Een dakkapel aan de voorkant moet daarmee natuurlijk nog wel aan het Bouwbesluit 2012 voldoen, maar de gemeente toetst alleen nog maar aan welstand en ruimtelijke ordening.

Naar verwachting per 1 oktober 2012 gaat de tekst van het nieuwe artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit Chw als volgt luiden:

Artikel 7

1. Dit artikel is voor een periode van vijf jaar van toepassing in de gemeenten Almere, Delft, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer, Schijndel en Zoetermeer.

2. Artikel 2.10, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is niet van toepassing, indien een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van die wet betrekking heeft op:

 1. 1. een op de grond staand bijbehorend bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, mits niet hoger dan 5 meter;
 2. 2. een dakkapel;
 3. 3. een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak;
 4. 4. een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking;
 5. 5. een kozijn, kozijninvulling of gevelpaneel;
 6. 6. een zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een gebouw;
 7. 7. tuinmeubilair;
 8. 8. een sport- of speeltoestel voor uitsluitend particulier gebruik, mits uitsluitend functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens;
 9. 9. een erf- of perceelafscheiding;
 10. 10. een vlaggenmast.

3. Op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid is artikel 2.2 van de Regeling omgevingsrecht niet van toepassing.

Wil je in één van de gemeenten dus een bouwwerk genoemd in bovenstaande lijst bouwen, en is dat bouwwerk op grond van het Besluit omgevingsrecht niet vergunningsvrij, dan moet nog wel een vergunning worden aangevraagd. De weigeringsgrond genoemd in artikel 2.10 is hierbij echter niet van toepassing: dus geen toets aan het Bouwbesluit en ook geen gegevens en bescheiden aanleveren behorend bij die toets. Voor de gemeenten minder werk en wellicht ook lagere kosten voor de aanvrager?

Met dit epxeriment herleeft als het ware de lichte bouwvergunning – die helaas met de invoering van de Wabo ter ziele is gegaan – opnieuw. Het ministerie van BZK heeft laten weten dat bij gebleken succes (en dat lijkt op voorhand wel duidelijk!) de regeling landelijk wordt ingevoerd.

Wat mag je nu wel en niet zelf bepalen bij particulier opdrachtgeverschap?

Ook tijdens de rondetafel over Bouwregelgeving in de Tweede Kamer op 14 maart 2012 werd weer regelmatig gewezen naar het experiment Almere als goed voorbeeld van keuzevrijheid in de regelgeving. Wat daarbij opvalt is dat de beelden over wat wel en niet kan in Almere vaak ‘breder’ zijn dan werkelijkheid. Daarom een korte uitleg van de regels die sinds 2015 ook landelijk zijn opgenomen in het Bouwbesluit.

Juridische basis van het experiment

De gemeente Almere mag vanaf 1 april 2012 afzien van toetsing van een aantal specifiek in het Besluit uitvoering crisis- en herstelwet (vierde tranche) genoemde artikelen. Op grond van de experimentenregeling geldt er voor grondgebonden nieuwbouwwoningen in particulier opdrachtgeverschap een beperktere set aan voorschriften waaraan moet worden voldaan. Almere wil particuliere opdrachtgevers daarmee meer ruimte geven om zelf keuzen te maken en daarmee de verbondenheid met de woning en de stad vergroten.

Het betreft een experiment dat geldt voor 5 jaar. Daarna moet het experiment worden geëvalueerd en wordt de Twee Kamer binnen 6 maanden geïnformeerd over de resultaten van het experiment.

Om welke voorschriften gaat het eigenlijk?

Grondgebonden woningen in particulier opdrachtgeverschap hoeven niet te voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften als het gaat om:

 • AFDELING 2.15 INBRAAKWERENDHEID
 • AFDELING 3.5 WERING VAN VOCHT, met uitzondering van artikel 3.22 (f-factor temperatuur)
 • AFDELING 3.6 LUCHTVERVERSING
 • AFDELING 3.7 SPUIVOORZIENING
 • AFDELING 3.9 BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE STRALING
 • AFDELING 3.10 BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN
 • AFDELING 3.11 DAGLICHT
 • AFDELING 4.2 TOILETRUIMTE
 • AFDELING 4.3 BADRUIMTE
 • AFDELING 4.4 BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID
 • AFDELING 4.7 OPSTELPLAATSEN
 • AFDELING 6.2 VOORZIENING VOOR HET AFNEMEN EN GEBRUIKEN VAN ENERGIE, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW
 • AFDELING 6.3 WATERVOORZIENING, NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW

Deels opvallende keuzen, te meer omdat je dus in Almere nog steeds moet voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften als het gaat om de minimale afmetingen van ruimten, 55% verblijfsgebied en de afmetingen van trappen. En ook in Almere ben je verplicht om een berging en een buitenruimte te bouwen. De keuzevrijheid is dus beperkt…

Waaraan moeten woningen in Almere wel voldoen?

Net als alle andere bouwwerken in Nederland moeten woning in Almere (ook die onder het experiment vallen) voldoen aan de voorschriften voor bestaande bouw van het Bouwbesluit 2012. Daar waar op grond van het experiment bijvoorbeeld geen eisen gelden aan daglicht voor de nieuwbouw, zijn de voorschriften voor bestaande bouw inzake daglicht wel van toepassing. Dus bouw je in Almere, let dan op de voorschriften voor bestaande bouw ook al worden bepaalde aspecten niet getoetst in de vergunning. Ook verbouw gelden de verbouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2012. Zie ook de beantwoording op de Kamervragen hierover.

Ter info de totaallijst met ‘geschrapte’ artikelen Almere in Bouwbesluit 2012: 2.129, 2.130, 3.20, 3.21, 3.23, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.41, 3.42, 3.43, 3.62, 3.63, 3.68, 3.69, 3.70, 3.74, 3.75, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.37, 4.38, 4.39, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 en 6.18